O nas

O Centrum Dziedzictwa

Dział Centrum Dziedzictwa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach do 1 czerwca 2016 działał jako odrębna instytucja – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego powstało w 1992 roku z inicjatywy ówczesnego wojewody katowickiego Wojciecha Czecha jako Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, w 2003 roku zmieniło nazwę na Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Zostało powołane w celu zachowania wartości środowiska kulturowego oraz do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu i opieką nad tym dziedzictwem.

W sferze zainteresowania Centrum Dziedzictwa pozostają wartości materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, w tym między innymi:

  • zabytki nieruchome: dzieła architektury i budownictwa, parki, ogrody, dzieła budownictwa obronnego, obiekty przemysłu i techniki, układy urbanistyczne i ruralistyczne, założenia krajobrazowe…

  • zabytki ruchome: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła, materiały biblioteczne, wytwory techniki, dzieła sztuki ludowej, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne…

  • zabytki archeologiczne: kurhany, cmentarzyska, pozostałości osadnictwa, relikty działalności człowieka…

  • elementy kultury niematerialnej: stroje ludowe, tradycje, technologie, miejsca pamięci narodowej, historyczne nazwy…

Centrum Dziedzictwa wykonuje działania statutowe Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, przede wszystkim w zakresie:

  • prowadzenia prac badawczych, studialnych, projektowych, dokumentacyjnych oraz sporządzania dokumentacji konserwatorskich
  • kreowania zainteresowania kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym
  • promocji dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu
  • ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o tym dziedzictwie
  • prowadzenia działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i digitalizacyjnej.