Badania i rozwój

Badania i rozwój

Obserwatorium prowadzi działalność badawczo-rozwojową i etnologiczną w skali regionalnej i krajowej.

Silna pozycja wojewódzkiej placówki badawczej ugruntowana jest dzięki systematycznej realizacji autorskich projektów i uczestnictwu w licznych partnerstwach badawczych.Efektami naszych działań są diagnozy społeczne, mapowanie zasobów potencjałów kulturotwórczych oraz narzędzia edukacyjne.

Z powodzeniem komunikujemy przeszłość ze współczesnością poprzez popularyzację regionalnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem wszystkich subregionów województwa śląskiego.