Polityka prywatności

Polityka prywatności

I Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Użytkowników bądź Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Serwisu w tym Sklepu RIK oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

II Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

Administrator – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (zwany dalej również: Instytut) z siedzibą: 40-003 Katowice, ul Teatralna 4, REGON: 364603340, NIP: 6342865350. Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem RIK – D/23/16.

Serwis – Serwis internetowy, witryna główna znajdująca się pod adresem www.rik.katowice.pl

Sklep RIK – sklep internetowy , sprzedający towary znajdujące pod adresem internetowym www.rik.katowice.pl/sklep/ prowadzony przez Administratora.

Produkty – towary umieszczone na stronie internetowej www.rik.katowice.pl/sklep/

Polityka niniejsza Polityka prywatności.

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie RIK.

Użytkownik  –  każda osoba fizyczna (internauta), prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis (i wszystkie podstrony) lub Sklep RIK i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem dokonana z wykorzystaniem .

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie , który umożliwia założenie konta i dokonanie zakupu towarów oferowanych przez Sklep RIK.

Konto klienta – konto za pośrednictwem którego klient dokonuje zakupów w Sklepie RIK;

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Instytut za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Subskrybentom automatyczne otrzymywanie od Instytutu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera z informacjami dotyczącymi wydarzeń orgaznizowanych i współorganizowanych przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w tym płatnych szkoleń i warsztatów.

Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji Newslettera

Subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania Newslettera,

Produkt – towary umieszczone na stronie internetowej www.rik.katowice.pl/sklep/

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Wniosek – wniosek realizacji praw osób dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Regulamin –Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach  dostępny pod adresem www.rik.katowice.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

Pliki cookies – (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony www.

III Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed ich utratą lub jakąkolwiek formą bezprawnego przetwarzania. Nasi pracownicy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązani są do zachowania tajemnicy i muszą się do tego stosować.

Aby chronić Twoje dane osobowe, wysyłamy je w sposób szyfrowany; do komunikacji z Twoją przeglądarką internetową korzystamy z protokołu SSL = secure socket layer. Można to poznać po symbolu kłódki, który widoczny jest na pasku adresu w przeglądarce podczas połączenia SSL.

Aby zagwarantować stałą ochronę danych, techniczne środki bezpieczeństwa są regularnie testowane i w razie potrzeby uaktualniane odpowiednio do najnowszego stanu techniki. Zasady te dotyczą również firm, które na nasze zlecenie i w sposób wskazany przez nas wykorzystują i przetwarzają dane.

IV Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, NIP: 6342865350, REGON: 364603340; Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem RIK – D/23/16. E -mail  sekretariat@rik.katowice.pl , telefon: 32 251 75 63.

V Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub drogą e-mailową na adres: klaksa@rik.katowice.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

VI Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w stopniu, w jakim jest to konieczne ze względu na funkcjonowanie Serwisu oraz wykonywania naszej działalności. Dokonujemy tego na przykład, kiedy rejestrujesz się w naszym Sklepie RIK, kiedy kierujesz do nas zapytanie, kiedy zapisujesz się do subskrypcji newslettera, logujesz na Koncie klienta lub gdy zamawiasz jakiś Produkt. Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są nam przekazywane. Jeżeli korzystanie z Twoich danych w oparciu o przepisy nie jest dozwolone bez Twojej zgody, zawsze zwracamy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych.

1. Zakup produktów bez zakładania Konta w Sklepie RIK.

Twoje dane – osoby korzystającej ze Sklepu RIK  (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędącej zarejestrowanym Klientem (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie RIK) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

– realizacji złożonego zamówienia  w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest:

 • w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości w tym prowadzenia ksiąg podatkowych, dokumentów finansowych w szczególności w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. – podstawą prawna przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

–  archiwizacyjnych – związanych z przechowywaniem dokumentów księgowych – podstawą prawna przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

–  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być ponoszone wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

– kontaktowania się z Toba, w szczególności w celu prawidłowej i rzetelnej obsługi Twojego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Twoja aktywność  w Serwisie i Sklepie RIK, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

2. Rejestracja w Sklepie RIK – założenie Konta Klienta.

Założenie Konta klienta możliwe jest tylko podczas dokonania zakupu Produktów z naszego Sklepu RIK poprzez wypełnienie stosownego Formularza rejestracyjnego. Dokonujący rejestracji w Sklepie RIK – założenie konta Klienta, prosimy Cię  o podanie Twoich danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe  jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

–  świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie RIK w tym rejestracji Konta klienta gdzie podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

– analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

–  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych i Twoich praw;

Podczas dokonywania rejestracji zostaniesz poproszony o złożenie oświadczenie o przeczytaniu i akceptacji Regulaminu oraz  zapoznania i akceptacji postanowień niniejszej Polityki.

Kategorie danych:

a. imię i nazwisko,
b. nazwę firmy,
c. kraj,
d. nazwa firmy i NIP (opcjonalnie),
e. adres dostawy produktu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g. numer telefonu,
h. adres e-mail,
i. adres IP.

3. Składanie zamówienia

Złożenie przez Ciebie zamówienia w Sklepie RIK wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez Ciebie Produktu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie RIK przetwarzane są w poniższych celach:

– realizacji złożonego zamówienia  w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest:

 • w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości w tym prowadzenia ksiąg podatkowych, dokumentów finansowych w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. – podstawą prawna przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

–  archiwizacyjnych – związanych z przechowywaniem dokumentów księgowych – podstawą prawna przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

–  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być ponoszone wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

– kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celu prawidłowej i rzetelnej obsługi Twojego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

–   analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

Kategorie danych:

a. imię i nazwisko,
b. kraj,
c. nazwa firmy i NIP (opcjonalnie),
d. adres dostawy produktu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
e. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
f. numer telefonu,
g. adres e-mail,
h. numer konta w przypadku płatności przelewem,
i. adres IP.

4. Newsletter

W Serwisie istnieje możliwość zapisania się do Subskrypcji Newslettera przy użyciu formularza zapisu dostępnego w Serwisie.

Dane osobowe podane w formularzu zapisu są przetwarzane w  celu:

– realizacji usługi wysyłki newslettera dotyczącego wydarzeń kulturalnych organizowanych i  współorganizowanych przez Regionalny Instytut Kultury  w Katowicach w tym płatnych szkoleń i warsztatów  – na podstawie Twojej dobrowolnej  zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator oświadcza, iż podanie ww. danych jest całkowicie dobrowolne a jednocześnie niezbędne do realizacji wysyłki Newslettera.

Chcąc zapisać się do subskrypcji Newslettera zostaniesz poproszony  o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych poprzez dobrowolne podanie swojego adresu e-mail w formularzu zapisu oraz  zaznaczeniem stosownego checkboxa wyrażającego ww. zgodę.

Do rejestracji dochodzi przy pomocy tzw. procedury double-opt-in. tzn po rejestracji otrzymasz na adres e-mail który podałeś wiadomość z prośbą o potwierdzenie swojej rejestracji.

Kategoria danych:

a. adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

5. Pliki cookies oraz podobna technologia

Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu Twojego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym.

Do czego używamy plików cookies?

Nasz Serwis i Sklep RIK używa plików cookies do przechowywania danych sesji tak byś nie musiał się logować ponownie przy wchodzeniu na poszczególne podstrony oraz w przypadku sklepu internetowego by zapamiętać wybrane przez Ciebie produkty. Używając plików cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników ani nie zbieramy o nich żadnych informacji.

Możesz w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Jeśli nie chce by pliki Cookies były wykorzystywane w opisanym powyżej celu w każdej chwili możesz usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome Microsoft Edge, Safari bądź klikając w poniższe linki:

Google Analtics

Korzystamy również z Google Analytics. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem polityki prywatności, opracowanej przez te podmioty.

VII Komu udostępniamy lub powierzamy dane?

Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom Administratora oraz podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce a są to w szczególności:

  • dhosting Sp. z o.o z al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa KRS: 0000336780 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym postawiony jest Serwis i Sklep RIK.
  • DotPay  Sp. z o. o ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków KRS: 0000700791 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Produkt.
  • Poczta Polska S.A. ul. Rodziny hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972 – w celu realizacji dostawy Produktu.
  • Freshmail Sp. z o.o. al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków, KRS: 0000497051, NIP: 6751496393 – w celu realizacji subskrypcji newslettera.

a także instytucje upoważnione z  mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).

VIII Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”  np. przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Produktów), które są świadczone przez Administratora, przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego (przez okres 5 pełnych lat od końca realizacji Zamówienia) czy innych praw w tym zakresie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody – w przypadku danych które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

IX Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora do:

a. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b. uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

c. sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d. usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można pobrać z:

strony internetowej www.rik.katowice.pl -> zakładka „o nas” -> „ochrona danych osobowych”, a następnie przesłać go np. w formie skanu:

–  bezpośrednio Administratorowi na adres: sekretariat@rik.katowice.pl

lub

– Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na adres: klaksa@rik.katowice.pl

lub

– za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

–  kto składa wniosek;

–  z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;

–  jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

Instrukcja wypełnienia wniosku została zawarta w ww. wniosku

Administrator może wymagać od Ciebie podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym potwierdzenia Twojej tożsamości. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Cię  o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana zgodnie z wybraną opcją określoną we wniosku.

X Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę.

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie  Twoich danych osobowych, możesz to zrobić wypełniając i przesyłając do nas Wniosek dotyczący realizacji praw osób.

W przypadku subskrypcji newslettera: wysyłając maila z prośbą o wycofanie zgody na adres: pr@rik.katowice.pl lub poprzez kliknięcie linka „wypisz”, znajdującego się w otrzymanej wiadomości newslettera.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania

XI Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązująca polityka prywatności danych zostanie opublikowana w serwisie internetowym. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu będzie stanowić akceptację danej zmiany.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

XIII Pytania i kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@rik.katowice.pl

Jeżeli chcesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora możesz to zrobić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”  lub drogą e-mailową na adres: klaksa@rik.katowice.pl Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 3. Podając nam dane oświadczasz, że są Twoimi danymi i są prawidłowe.
 4. Masz prawo żądać od Administratora usunięcia swojego Konta klienta w Sklepie RIK w tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość elektroniczną na adres: redakcja@fabrykasilesia.pl z prośbą o usunięcie konta oraz podaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie RIK. Usunięcie Konta klienta nie wpływa z zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych po jego usunięciu.
 5. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Serwis, Klient, Dane osobowe, Produkt, Sklep RIK) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszej Polityce oraz Regulaminie, który jest dostępny na stronie .
 6. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu .

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.